• Lavender đồng hành cùng chiến dịch: GIẢM SIZE BIKINI - XÓA BỎ TỰ TI

  • Loạt khách hàng tự tin chieck-in bikini sau 2 buổi COntri Plus

Lavender đồng hành cùng chiến dịch: GIẢM SIZE BIKINI - XÓA BỎ TỰ TI